Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010

Studia biologiczne i biotechnologiczne

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej kształci studentów na kierunkach: biologia, biotechnologia, geografia, turystyka i rekreacja oraz na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska.

Na kierunku biologia realizowane są 3-letnie studia stacjonarne I stopnia, 2-letnie studia stacjonarne II stopnia oraz 5-letnie stacjonarne studia magisterskie. Na studiach II stopnia istnieją cztery specjalności - biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, biologia środowiskowa i mikrobiologia. Ponadto, w ramach 3-letnich stacjonarnych studiów licencjackich, na kierunku biologia prowadzone są specjalności nauczycielskie - nauczanie biologii i geografii oraz nauczanie biologii i chemii - z oddzielną rekrutacją i własnym programem studiów.

Na kierunku biotechnologia realizowane są 3-letnie studia stacjonarne I stopnia, 2-letnie studia stacjonarne II stopnia oraz 5-letnie stacjonarne studia magisterskie. Na studiach II stopnia istnieją dwie specjalności - biotechnologia ogólna i biotechnologia medyczna, a w następnych latach w ofercie programowej znajdą się dwie następne.

Wydział prowadzi także studia podyplomowe dla absolwentów biologii i geografii oraz stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.
Programy studiów opracowano w układzie zgodnym z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w taki sposób, by studenci mieli możliwość wyboru nie tylko specjalności, ale również, w pewnym zakresie, indywidualnego toku studiów, zgodnego z osobistymi zainteresowaniami studenta.
Kierunki studiów prowadzone na naszym Wydziale były poddane procedurze oceny jakości kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną i wszystkie uzyskały certyfikaty. Oznacza to, że zarówno wiedza, jak i sposoby kształcenia oferowane naszym studentom odpowiadają wysokim standardom. Absolwent akredytowanego kierunku otrzymuje wraz z dyplomem odpis certyfikatu, co stwarza mu większą szansę w ubieganiu się o dobrą pracę.


W roku akademickim 2009/2010 na kierunkach biologia i biotechnologia dla lat studiów IV - V kontynuowane są 5-letnie stacjonarne studia magisterskie i 2-letnie uzupełniające studia magisterskie, a dla lat studiów I - III prowadzone są studia stacjonarne w systemie dwustopniowym, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra NiSW od roku akademickiego 2007/08.


Programy studiów biologicznych i biotechnologicznych zgodne z systemem ECTS opracowała Komisja Programowa Studiów Biologicznych i Biotechnologicznych Wydziału BiNoZ UMCS kadencji 2005-2008 w składzie: prof. dr hab. Jan Fiedurek, prof. dr hab. Teresa Jakubowicz, prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń, dr hab. Bogdan Lorens, dr hab. Jacek Łętowski - prof. nadzw., prof. dr hab. Wanda Małek, dr Grzegorz Nowak, prof. dr hab. Jerzy Rogalski (przewodniczący), dr hab. Bernard Staniec - prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Renata Śnieżko.

Opracowanie i redakcja treści niniejszej strony - dr Maria R. Nowak.