Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010

Informacja o punktach ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS od angielskiej nazwy European Credit Transfer System) polega na ocenie osiągnięć i wyników pracy studentów metodą przyznawania punktów (ważonych) za całość pracy włożonej w studia na danym kierunku. Wprowadzono go w roku 1989 w części uczelni krajów Europy Zachodniej, z myślą o ułatwieniu porównywania programów studiów w uczelniach różnych krajów oraz dla usprawnienia wymiany studentów pomiędzy uczelniami. Każda uczelnia, która chce brać udział w wymianie studentów, przygotowuje informator o studiach, zawierający m.in. plan studiów oraz opisy poszczególnych przedmiotów wraz z przypisanymi im punktami. Punkty te są względnym miernikiem nakładu pracy studenta potrzebnej do zaliczenia każdego z przedmiotów ujętych w programie danego kierunku studiów. Ustala się je na podstawie całkowitego obciążenia studenta i potrzebnego do uzyskania zaliczenia wkładu pracy, a nie tylko na podstawie liczby godzin zajęć. Ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada co najmniej 60 punktom ECTS, na semestr przypada średnio 30 punktów. Studentowi pragnącemu odbyć część swoich studiów w innej uczelni system punktowy umożliwia racjonalny wybór zajęć, z uwzględnieniem wysiłku potrzebnego do uzyskania zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Wskazanym jest, by student wybrał program zbliżony do programu studiów w uczelni macierzystej, kierując się opisem poszczególnych przedmiotów przedstawionych w informatorze o studiach na danej uczelni. Punkty przyznawane są po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu. W przypadku wyjazdu studenta na inną uczelnię przygotowuje się dla niego wykaz zaliczeń uzyskanych przed jego wyjazdem i zaliczeń, jakie powinien przedstawić po powrocie na uczelnię macierzystą. Punkty za przedmioty zaliczone w innej uczelni zastępują punkty, które student uzyskałby normalnie w swojej uczelni macierzystej. Szczegółowe informacje dotyczące ECTS znajdują się na stronie internetowej Uczelni: http://www.umcs.lublin.pl/bolonia

Deklaracja Bolońska

Podpisana 19 czerwca 1999 roku przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich, stawia jako cel utworzenie do 2010 roku Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). Założenia Deklaracji "biorą w pełni pod uwagę różnorodność kultur, języków, krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomię uniwersytetów" i zakładają koordynację polityki w zakresie szkolnictwa wyższego. Celem współpracy "nie jest standaryzacja, lecz raczej harmonijna kooperacja", czyli wypracowanie zasad współdziałania, z uwzględnieniem zróżnicowania i autonomii poszczególnych państw i uczelni. Realizacja celów wskazanych w Deklaracji Bolońskiej nazwana została Procesem Bolońskim, dla uczczenia pierwszego europejskiego uniwersytetu w Bolonii, którego dziewięćsetna rocznica założenia minęła w roku 1988. Na szczeblu ministerialnym osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawach związanych z Deklaracją Bolońską jest Maria Bołtruszko - starszy specjalista w Departamencie Organizacji Szkół Wyższych (tel. 022 628-41-35, e-mail: boltrusz@menis.gov.pl. W Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej taką osobą jest koordynator uczelniany lub właściwy koordynator wydziałowy Procesu Bolońskiego i ECTS. Szersza informacja o Deklaracji Bolońskiej i Procesie Bolońskim dostępna jest na stronie internetowej UMCS.

Program Erasmus

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, powstał w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995-2007 był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES, obejmującego także inne formy współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest kontynuowany jako część programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Informacje o programie LLP i Erasmus dostępne są na stronach internetowych: http://www.frse.org.pl i http://erasmus.org.pl
W Polsce prawo uczestnictwa w programie LLP/Erasmus mają szkoły wyższe wpisane do rejestru MNiSzW. Jednostką administracyjną UMCS odpowiedzialną za współpracę międzynarodową jest:
Dział Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych http://dwz.umcs.lublin.pl/
pl. M. Curie-skłodowskiej 5, 20 031 Lublin, pokój 1201, tel. 081 537-54-10
Kierownik Działu - mgr Ryszard Straszyński,
e-mail: rstraszy@ramzes.umcs.lublin.pl
Ponadto na każdym wydziale powołani są koordynatorzy ds. współpracy z zagranicą oraz koordynatorzy Procesu Bolońskiego i ECTS.

Program MOST

Program MOST, którym objęci są studenci UMCS, jest nową ofertą kształcenia w polskich uczelniach. Porozumienie dotyczące tego programu podpisali rektorzy polskich uniwersytetów w roku 1999. Jest on adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Student biorący udział w tym programie ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie inny uniwersytet, na okres semestru lub roku, oraz prawo wyboru przedmiotów, które chce zaliczyć, w oparciu o istniejący na wybranym innym uniwersytecie program studiów. Studia w ramach programu MOST można podjąć nie wcześniej niż po zaliczeniu drugiego roku studiów na uniwersytecie macierzystym. Szczegółowych informacji dotyczących udziału studentów UMCS w programie MOST udziela:
mgr Elwira Mrugała elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
Dział Toku Studiów, Rektorat, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20 031 Lublin,
pokój 313, tel. 081 537-51-22 lub 081 537-57-91;