Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010
Biotecnnologia > Zasady studiowania
Stacjonarne studia biotechnologiczne I stopnia

 1. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu.

 2. Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych.

 3. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, wg zasad rekrutacji obowiązujących w danym roku akademickim.

 4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
  podstawowe - obejmujące podstawowe treści kształcenia zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi dla kierunku biotechnologia;
  kierunkowe - związane z zakresem kierunkowych treści kształcenia przewidzianych w standardach nauczania dla kierunku biotechnologia, z uwzględnieniem specyfiki profilu badawczego i dydaktycznego naszego Wydziału.

  Część przedmiotów kierunkowych dla biotechnologii jest, co do treści, bliska przedmiotom obligatoryjnym dla kierunku biologia. Przedmioty te prowadzone są zatem w dwu, przyporządkowanych tym kierunkom i różniących się zakresem, wersjach - kursu podstawowego i kursu rozszerzonego. Student, dla którego obligatoryjny jest wymiar podstawowego kursu może, w miarę wolnych miejsc i za zgodą osób prowadzących, wybrać jego rozszerzoną wersję, jeśli nie spowoduje to zmian w planowanej liczbie grup ćwiczeniowych na danym kursie.
  Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zakresy nieobjęte przedmiotami obligatoryjnymi, otwarte są, w miarę wolnych miejsc, wszystkie wykłady fakultatywne realizowane w danym roku akademickim na studiach II stopnia, a także wykłady z przedmiotów specjalizacyjnych na kierunku biologia. Za odpłatnością student może uczęszczać na przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów.

 5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium liczone są do średniej z ocen. W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia stopień nie jest wliczany do średniej.

 6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich zaliczenia. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i seminariów liczba punktów stanowi 1/10 ich wymiaru godzinowego. W przypadku ćwiczeń terenowych będących częścią przedmiotu liczba punktów stanowi 1/20 ich wymiaru, będących oddzielną jednostką dydaktyczną - 1/10. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje 1 punkt, za 15 godzin wykładu zakończonego inną formą zaliczenia - 0,5 punktu.
  Wyjątkiem są zajęcia z języka obcego, wychowania fizycznego i technologii informacyjnej, którym przyporządkowano punkty wg wymagań standardów. 7. Przedmioty podstawowe: (katalog szczegółowy)


  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Chemia fizyczna 60 4 kol. II
  Chemia ogólna i nieorganiczna 45 3,5 egz. I
  Chemia organiczna KR 90 8 egz. II
  Elementy chemii analitycznej 45 4,5 zal. I
  Fizyka i biofizyka 90 8 egz. II
  Język angielski 120 5 egz. II-V
  Matematyka 60 5 egz. I
  Podstawy bioinformatyki 30 2 zal. VI
  Przedmioty humanistyczne:
     Etyka 30 1 zal. VI
     Historia filozofii europejskiej       30 2 egz. IV
  Wprowadzenie do filozofii nauki dla przyrodników 15 0,5 zal. IV
  Statystyka 30 2 zal. VI
  Technologia informacyjna 45 0,5+2 egz. II
  WF 60 0,5 zal. I-II


  Przedmioty kierunkowe: (katalog szczegółowy)


  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Anatomia funkcjonalna człowieka KP 45 2,5 kol. III
  Biochemia KR 120 10,5 egz. III
  Biologia komorki KP 60 5 egz. IV
  Biologia molekularna KR 120 10,5 egz. V
  Biologia rozwoju roślin i zwierząt 210 16 egz. I-II
  Enzymologia KP 75 6,5 egz. IV
  Fizjologia roślin KP 60 5 egz. IV
  Fizjologia zwierząt KP 60 5 egz. III
  Genetyka KP 75 6,5 egz. III
  Immunologia 75 6,5 egz. VI
  Inżynieria genetyczna KR 90 8 egz. V
  Inżynieria procesów biotechnologicznych          75 6,5 egz. VI
  Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 60 2,5 kol. VI
  Mikrobiologia KP 75 6,5 egz. I
  Mikrobiologia przemysłowa KR 120 10,5 egz. IV
  Ochrona środowiska z ćwicz. teren. KP 45 2 kol. II
  Praktikum z hodowli komórek i tkanek 60 6 zal. V
  Techniki laboratoryjne 60 6 zal. III
  Licencjat - 10 egz. VI
  Seminarium dyplomowe                   30 - zal. VI
  Pracownia dyplomowa 15 - zal. VI


 8. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych (podstawowych i specjalizacyjnych) przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niż 60.
  Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.

 9. Uczelnia zapewnia możliwość nauki języka obcego w wymiarze 120 godzin na zajęciach prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Każdy student obowiązany jest do zdania egzaminu z tego języka na poziomie biegłości B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego RE). Obowiązkowym dla studentów biotechnologii jest język angielski. Za zaliczenie kursu języka angielskiego do końca VI semestru student otrzymuje 5 punktów.

 10. Uczelnia zapewnia możliwość rozwoju fizycznego studentów w ramach obowiązkowych na pierwszym roku w wymiarze 60 godzin zajęć organizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej. Za zaliczenie tych zajęć student otrzymuje 0,5 punktu.

 11. Na początku I semestru każdy student odbywa dwugodzinne szkolenie biblioteczne, dwugodzinne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, a w ciągu I roku sześciogodzinne szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i dwugodzinne szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. W miesiącach wakacyjnych IV semestru studenci odbywają czterotygodniową praktykę zawodową

 12. Na początku V semestru (nie później niż do końca października) studenci, w uzgodnieniu z dyrektorem Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii wybierają profil specjalizacyjny przyszłej pracy dyplomowej, a tym samym zakład, w którym chcą ją wykonywać i opiekuna tej pracy. W VI semestrze odbywają pod kierunkiem opiekuna pracownię dyplomową w wymia-rze 15 godzin oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 30 godzin. Za przygotowanie pracy dyplomowej, odbycie związanych z tym zajęć i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 10 punktów.

 13. Na początku V semestru (nie później niż do końca października) studenci, w uzgodnieniu z dyrektorem odpowiedniego instytutu wybierają zakład, w którym chcą wykonywać pracę dyplomową i opiekuna tej pracy. W VI semestrze odbywają pod kierunkiem opiekuna pracownię dyplomową w wymiarze 15 godzin oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 30 godzin. Za przygotowanie pracy dyplomowej, odbycie związanych z tym zajęć i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 10 punktów

 14. Z wszelkimi wątpliwościami i problemami związanymi z przebiegiem studiów i wyborem profilu i miejsca wykonywania pracy dyplomowej student może zwracać się do opiekuna. Opieka nad studentem przebiega dwuetapowo. Przez pierwsze dwa lata opiekę sprawuje grupa pracowników wyznaczonych przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich Wydziału, na trzecim roku pracownik wyznaczony przez dyrektora instytutu, w którym student wykonuje pracę dyplomową.

 15. Do uzyskania dyplomu konieczne jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych, praktyki zawodowej i przewidywanych w programie szkoleń;
  • uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niż 180;
  • przygotowanie pracy dyplomowej;
  • zdanie egzaminu dyplomowego do końca VI semestru.
  Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy dyplomowej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych dla trzech lat studiów.

 16. Po spełnieniu ww. warunków student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia.

 17. Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą na naukach ścisłych. Zdobyte umiejętności w zakresie biologii eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowadzenia pod-stawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnologicznych studiów drugiego stopnia.