Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010
Biotechnologia > Regulamin studiów
Stacjonarne studia biotechnologiczne II stopnia

 1. Studia trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu magistra biotechnologii w zakresie jednej z dwu specjalności:

  • biotechnologia ogólna,
  • biotechnologia medyczna
  Od roku akademickiego 2010/2011 będą uruchomione dwie dodatkowe specjalności: biotechnologia przemysłowa i środowiska oraz biotechnologia roślin.

 2. Celem studiów jest uzupełnienie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia i poszerzenie go o wiedzę specjalizacyjną na poziomie uniwersyteckim.

 3. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc na danej specjalności, kwalifikacja odbywa się na podstawie kompletu złożonych dokumentów. Kandydaci winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia.
  Warunki i zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej określa corocznie Rada Wydziału po uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi poszczególne specjalności.

 4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
  obligatoryjne - podstawowe, związane z zakresem podstawowych i kierunkowych treści kształcenia przewidzianych w standardach nauczania dla kierunku biotechnologia oraz specjalizacyjne określone dla danej specjalności i warunkujące uzyskanie tytułu zawodowego magistra biotechnologii w zakresie specjalności wymienionej w tytule;
  fakultatywne - wybierane zgodnie z zainteresowaniami studenta z katalogu wykładów fakultatywnych wspólnego z kierunkiem biologia.

 5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium z przedmiotu obligatoryjnego liczone są do średniej z ocen. W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia stopień nie jest wliczany do średniej.

 6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to, pośrednio, z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich zaliczenia. W przypadku ćwiczeń liczba punktów stanowi 1/10 ich wymiaru godzinowego. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje 1 punkt, za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego inną formą zaliczenia - 0,5 punktu.


 7. Przedmioty podstawowe: (katalog szczegółowy)


  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Bioetyka* 30 2 zal. I,III
  Biotechnologia roślin i zwierząt* 30 2 egz. I
     lub
     Inżynieria tkankowa w medycynie* 30 2 zal. III
  Ekologiczne aspekty biotechnologii* 30 1 zal. III
  Ekonomika produkcji*             45 4 egz. I,III
  Metabolizm wtórny* 45 3,5 egz. II
  Metodologia pracy doświadczalnej 35 3 egz. I
  Produkcja szczepionek i przeciwciał* 15 0,5 zal. IV
  Społeczne i prawne aspekty biotechnologii* 30 2 zal. III
  Bioinformatyka - komp. analiza DNA i białek 30 3 zal. II
     lub
     Bioinformatyka 10 1 zal. II

  * Gwiazdką oznaczono przedmioty składające się na treści kierunkowe


  Przedmioty specjalizacyjne: (katalog szczegółowy)


  Specjalność: Biotechnologia ogólna

  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Biotechnologia w medycynie 15 0,5 zal. IV
  Fizjologia bakterii 90 8 egz. I
  Genetyka molekularna       30 2 egz. III
  Mechanizmy infekcji bakteryjnych 15 0,5 zal. III
  Molekularne mechanizmy ewolucji 45 3,5 egz. III
  Molekularne mechanizmy odporności 45 4 egz. IV
  Pracownia specjalizacyjna             360 36 zal. I-III
  Seminarium specjalizacyjne 30 3 zal. II
  Terminologia angielska w biotechnologii          10 1 zal. I
  Wirusologia KP 45 4 egz. II
  Wykłady fakultatywne 60 2 zal. I-IV


  Specjalność: Biotechnologia medyczna

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Biochemia kliniczna        60 5 egz. III
  Biologia nowotworów 30 1 zal. IV
  Biotechnologia kombinatoryczna 60 5 egz. IV
  Mechanizmy działania wybranych grup leków 60 5 egz. II
  Mechanizmy patogenności mikroorganizmow 15 0,5 zal. III
  Mikologia lekarska 45 4 egz. I
  Mikrobiologia lekarska 60 5 egz. I
  Molekularne podst. diagnostyki chorób genet. 60 5 egz. II
  Pracownia specjalizacyjna 255 25,5 zal. I-II
  Seminarium specjalizacyjne 30 3 zal. II
  Wirusologia ogólna i lekarska 60 5 egz. I
  Wykłady fakultatywne 30 1 zal. I-IV


  Dla każdej specjalności:

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Pracownia magisterska nienorm. 10** zal. III-IV
  Seminarium magisterskie                                  60 6 zal. III-IV

  ** Punkty za pracownię w III semestrze (ok. 150 godz.)


 8. Przedmioty fakultatywne student wybiera niezależnie od specjalności, kierując się własnymi zainteresowaniami. Uruchomienie wykładu fakultatywnego uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimum 20 osób. Wyboru wykładów fakultatywnych należy dokonywać na kartach zgłoszeń, na podstawie aktualizowanej przed rozpoczęciem roku akademickiego listy tych wykładów dostępnej w Dziekanacie. Termin składania kart zgłoszeń na wykłady oferowane w letnim semestrze upływa w dniu 15 grudnia, w zimowym - 30 czerwca.
  Otwarte jako fakultatywne są również wykłady obligatoryjne dla kierunku biologia. W takim przypadku wykład kończy się zwykłym zaliczeniem, a warunki zaliczenia ustala na początku semestru prowadzący. Za odpłatnością student może uczęszczać na przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów. Terminy zgłoszeń na te przedmioty są takie, jak na wykłady fakultatywne.

 9. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niż 60. Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.

 10. Nie później niż w pierwszym tygodniu I semestru student wybiera zakład, w którym w ramach studiowanej specjalności będzie wykonywał pracę magisterską. Informacja o liczbie miejsc, jakimi w danym roku akademickim dysponują zakłady, dostępna jest w sekretariacie Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii i tam też student dokonuje zapisu. W wybranym zakładzie studenci w ciągu I i II roku odbywają seminaria: specjalizacyjne i magisterskie oraz pracownię specjalizacyjną. Ilość miejsc w poszczególnych pracowniach jest limitowana. Seminaria i pracownia nie są ujęte w katalogu kursów.

 11. Praca magisterska jest wykonywana w ramach nienormowanej pracowni magisterskiej, na którą student winien przeznaczyć ok. 150 godzin w semestrze. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów.

 12. Dla uzyskania zawodowego tytułu magistra biotechnologii konieczne jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów obligatoryjnych wymaganych dla danej specjalności;
  • uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 120;
  • zaliczenie przypisanej danej specjalności minimalnej liczbie godzin wykładów fakultatywnych;
  • wykonanie pracy magisterskiej;
  • zdanie egzaminu magisterskiego.
  Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy magisterskiej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych.

 13. Student kończący studia II stopnia, po spełnieniu ww. warunków otrzymuje dyplom magistra, w którym wymieniony jest kierunek studiów - biotechnologia, z określoną specjalnością, tj. biotechnologia ogólna lub biotechnologia medyczna.

 14. Absolwent studiów biotechnologicznych II stopnia posiada opartą na naukach przyrodniczych wiedzę ogólnobiologiczną oraz szczegółową wiedzę specjalizacyjną w zakresie biotechnologii. Uzyskaną wiedzę potrafi zastosować do opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania eksperymentu i prowadzenia badań z zakresu biotechnologii. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy naukowo-badawczej w placówkach naukowych, przemysłowych i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.