Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010
Biologia > Regulamin studiów
Stacjonarne studia biologiczne I stopnia

 1. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu.

 2. Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych.

 3. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, wg zasad rekrutacji obowiązujących w danym roku akademickim.

 4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
  podstawowe - obejmujące podstawowe i kierunkowe treści kształcenia zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi dla kierunku biologia;
  specjalizacyjne - związane z wybranym przez studenta zakresem pracy dyplomowej i miejscem jej wykonywania.

  Część przedmiotów podstawowych dla kierunku biologia jest również, co do treści, podstawowa dla kierunku biotechnologia. Przedmioty te prowadzone są zatem w dwu, przyporządkowanych tym kierunkom i różniących się zakresem, wersjach - kursu podstawowego i kursu rozszerzonego. Student, dla którego obligatoryjny jest wymiar podstawowego kursu może, w miarę wolnych miejsc i za zgodą osób prowadzących, wybrać jego rozszerzoną wersję, jeśli nie spowoduje to zmian w planowanej liczbie grup ćwiczeniowych na danym kursie.
  Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zakresy nieobjęte przedmiotami obligatoryjnymi, otwarte są, w miarę wolnych miejsc, wszystkie wykłady fakultatywne realizowane w danym roku akademickim na studiach II stopnia, a także wykłady z przedmiotów specjalizacyjnych na kierunku biotechnologia. Za odpłatnością student może uczęszczać na przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów.

 5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium liczone są do średniej z ocen. W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia stopień nie jest wliczany do średniej.

 6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich zaliczenia. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i seminariów liczba punktów stanowi 1/10 ich wymiaru godzinowego. W przypadku ćwiczeń terenowych będących częścią przedmiotu liczba punktów stanowi 1/20 ich wymiaru, będących oddzielną jednostką dydaktyczną - 1/10. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje 1 punkt, za 15 godzin wykładu zakończonego inną formą zaliczenia - 0,5 punktu.
  Wyjątkiem są zajęcia z języka obcego, wychowania fizycznego i technologii informacyjnej, którym przyporządkowano punkty wg wymagań standardów. 7. Przedmioty podstawowe: (katalog szczegółowy)


  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Anatomia funkcjonalna człowieka KR 60 4 kol. V
  Biochemia KP 105 9,5 egz. III
  Biologia ewolucyjna 30 2 kol. IV
  Biologia komórki KR 90 8 egz. IV
  Biologia molekularna KP 90 8 egz. IV
  Biotechnologia 30 1 zal. VI
  Botanika ogólna i system. z ćwicz. ter. 105 8,5 egz. II
  Chemia fizyczna 30 1 zal. IV
  Chemia ogólna i nieorg. z el. chemii analit. 90 8 egz. I
  Chemia organiczna KP 60 5 egz. II
  Ćwiczenia terenowe 45 4,5 zal. II
  Ekologia ogólna 75 6,5 egz. II
  Fizjologia roślin KR 90 8 egz. VI
  Fizjologia zwierząt KR 90 8 egz. III
  Fizyka z elementami biofizyki 60 5 egz. I
  Genetyka KR 90 8 egz. IV
  Immunologia z elementami wirusologii 75 6,5 egz. V
  Inżynieria genetyczna KP 45 3,5 kol. V
  Język angielski 120 5 egz. II-V
  Matematyka 60 5 egz. I
  Mechanizmy ewolucji 30 2,5 egz. V
  Mikologia 45 3,5 zal. I
  Mikrobiologia KR 105 9 egz. III
  Ochrona środowiska z ćwicz. teren. KR 60 3,5 kol. III
  Podstawy taksonomii organizmów 15 0,5 zal. I
  Przedmioty humanistyczne:
     Etyka 30 1 zal. IV
     Historia filozofii europejskiej 30 2 egz. IV
  Technologia informacyjna 30 2 zal. I
  Zoologia ogólna i system. z ćwicz. ter. 150 12,5 egz. I-II
  WF 60 0,5 zal. I-II


 8. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych (podstawowych i specjalizacyjnych) przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niż 60. Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.
  Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.

 9. Uczelnia zapewnia możliwość nauki języka obcego w wymiarze 120 godzin na zajęciach prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Każdy student obowiązany jest do zdania egzaminu z tego języka na poziomie biegłości B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego RE). Obowiązkowym dla studentów biologii jest język angielski. Za zaliczenie kursu języka angielskiego do końca VI semestru student otrzymuje 5 punktów.

 10. Uczelnia zapewnia możliwość rozwoju fizycznego studentów w ramach obowiązkowych na pierwszym roku w wymiarze 60 godzin zajęć organizowanych przez Centrum Kultury Fizycznej. Za zaliczenie tych zajęć student otrzymuje 0,5 punktu.

 11. Na początku I semestru każdy student odbywa dwugodzinne szkolenie biblioteczne, dwugodzinne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, a w ciągu I roku sześciogodzinne szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i dwugodzinne szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. W miesiącach wakacyjnych IV semestru studenci odbywają trzytygodniową praktykę zawodową

 12. Pod koniec drugiego roku (nie później niż do końca kwietnia) student dokonuje wyboru zakresu tematycznego pracy licencjackiej (profilu specjalizacyjnego) i związanego z tym miejsca jej wykonywania: w zakresie biochemii jest to Zakład Biochemii, w zakresie biologii ogólnej i eksperymentalnej oraz w zakresie biologii środowiskowej - Instytut Biologii, w zakresie mikrobiologii - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. Liczba miejsc przyporządkowanych profilom specjalizacyjnym jest limitowana, jednak nie mniejsza niż 20. W przypadku zgłoszenia się kandydatów w liczbie przekraczającej limit, o pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów. Wybór profilu wiąże się z koniecznością zaliczenia przedmiotów specjalizacyjnych, których lista podana jest poniżej. Student obowiązany jest zaliczyć te przedmioty do końca VI semestru.

 13. Przedmioty specjalizacyjne (katalog szczegółowy)

  Profil: Biochemia

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Analiza instrumentalna                      75 6,5 egz. V
  Biotechnologia 60 5 egz. VI
  Enzymologia KR 90 8 egz. VI
  Wykład monograficzny 30 1 zal. V


  Profil: biologia ogólna i eksperymentalna

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Anatomia roślin 60 5 egz. VI
  Embriologia i histologia zwierząt       75 6,5 egz. VI
  Podstawy fitopatplogii 60 5 zal. V
  Struktura a funkcja komórki 45 3,5 kol. V


  Profil: Biologia środowiskowa

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Etologia zwierząt 60 1 zal. VI
  Ćwiczenia terenowe z ekologii 75 7,5 zal. V
  Wybrane techniki laboratoryjne       60 6 kol. VI
  Toksykologia środowiska 60 5 egz. VI


  Profil: Mikrobiologia

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Biologia molekularna II 90 8 egz. VI
  Mikologia kliniczna 45 4 egz. VI
  Protozoologia 30 2 kol. V
  Techniki laboratoryjne                      60 6 zal. V


  Dla każdego profilu:
  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Licencjat - 10 egz. VI
  Seminarium dyplomowe                   30 - zal. VI
  Pracownia dyplomowa 15 - zal. VI


 14. Na początku V semestru (nie później niż do końca października) studenci, w uzgodnieniu z dyrektorem odpowiedniego instytutu wybierają zakład, w którym chcą wykonywać pracę dyplomową i opiekuna tej pracy. W VI semestrze odbywają pod kierunkiem opiekuna pracownię dyplomową w wymiarze 15 godzin oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 30 godzin. Za przygotowanie pracy dyplomowej, odbycie związanych z tym zajęć i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 10 punktów

 15. Z wszelkimi wątpliwościami i problemami związanymi z przebiegiem studiów i wyborem profilu i miejsca wykonywania pracy dyplomowej student może zwracać się do opiekuna. Opieka nad studentem przebiega dwuetapowo. Przez pierwsze dwa lata opiekę sprawuje grupa pracowników wyznaczonych przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich Wydziału, na trzecim roku pracownik wyznaczony przez dyrektora instytutu, w którym student wykonuje pracę dyplomową.

 16. Do uzyskania dyplomu konieczne jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych, praktyki zawodowej i przewidywanych w programie szkoleń;
  • uzyskanie łącznej liczby punktów nie mniejszej niż 180;
  • przygotowanie pracy dyplomowej;
  • zdanie egzaminu dyplomowego do końca VI semestru.
  Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy dyplomowej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych dla trzech pierwszych lat studiów.

 17. Po spełnieniu ww. warunków student otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia.

 18. Absolwent studiów biologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą na naukach ścisłych. Zdobyte umiejętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biologicznych studiów drugiego stopnia.