Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010
Biologia > Zasady studiowania
Stacjonarne studia biologiczne II stopnia

 1. Studia trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem zawodowego tytułu magistra biologii w zakresie jednej z czterech specjalności:

  • biochemia (prowadzona przez Zakład Biochemii),
  • biologia ogólna i eksperymentalna (prowadzona przez Instytut Biologii),
  • biologia środowiskowa (prowadzona przez Instytut Biologii),
  • mikrobiologia (prowadzona przez Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii).

 2. Celem studiów jest uzupełnienie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia i poszerzenie go o wiedzę specjalizacyjną na poziomie uniwersyteckim.

 3. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc na danej specjalności, kwalifikacja odbywa się na podstawie kompletu złożonych dokumentów. Kandydaci winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia.
  Warunki i zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej określa corocznie Rada Wydziału po uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi poszczególne specjalności.

 4. Przedmioty studiowane dzielą się na:
  obligatoryjne - podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności i spełniające standardy programowe dla kierunku biologia oraz specjalizacyjne określone dla danej specjalności i warunkujące uzyskanie tytułu zawodowego magistra biologii w zakresie specjalności wymienionej w tytule;
  fakultatywne - do wyboru przez studentów wszystkich specjalności.

 5. Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem połączonym z wystawieniem oceny. Jeśli podstawą oceny jest końcowy sprawdzian wiedzy, zaliczenie ma formę egzaminu lub kolokwium. Oceny uzyskane z każdego egzaminu lub kolokwium z przedmiotu obligatoryjnego liczone są do średniej z ocen. W pozostałych przypadkach metodę oceniania ustala prowadzący, a uzyskany z zaliczenia stopień nie jest wliczany do średniej.

 6. Przedmiotom są przyporządkowane punkty zgodnie z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów (ECTS). Ocena punktowa poszczególnych przedmiotów ujęta jest w szczegółowym katalogu kursów. Liczba punktów przyznawanych za zaliczenie danego przedmiotu związana jest ze stopniem trudności przedmiotu, a przez to z wkładem pracy studenta wymaganym do przygotowania się do zajęć, aktywnego w nich uczestniczenia i do ich zaliczenia. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatoriów i seminariów liczba punktów stanowi 1/10 ich wymiaru godzinowego. W przypadku ćwiczeń terenowych będących częścią przedmiotu liczba punktów stanowi 1/20 ich wymiaru, będących oddzielną jednostką dydaktyczną - 1/10. Liczba punktów uzyskiwanych za wykłady warunkowana jest formą zaliczenia przedmiotu: za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego egzaminem student uzyskuje 1 punkt, za 15 godzin wykładu z przedmiotu zakończonego inną formą zaliczenia - 0,5 punktu.

  Wyjątek stanowią przedmioty obejmujące treści podstawowe (Bioetyka, Metodologia nauk przyrodniczych i Metody statystyczne w biologii), którym przyporządkowano liczby punktów składające się na wymaganą wg standardów sumę 8:

 7. Przedmioty podstawowe: (katalog szczegółowy)


  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Bioetyka 15 1,5 zal. III
  Metodologia nauk przyrodniczych 30 3,5 egz. I
  Metody statystyczne w biologii                   30 2 zal. III
  Ekologiczne aspekty biotechnologii                         30 1 zal. III


  Przedmioty specjalizacyjne: (katalog szczegółowy)


  Specjalność: Biochemia

  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Analiza biochemiczna 90 8 egz. I
  Biochemia II 105 9,5 egz. I
  Biochemia kliniczna z elementami endokrynologii       60 5 egz. IV
  Biochemia metabolitów wtórnych 60 5 egz. II
  Bioinformatyka 30 3 zal. III
  Genetyka molekularna 30 2 egz. III
  Metabolizm ligninocelulozy - biochemia drewna 30 2,5 egz. II
  Metody kultur tkankowych in vitro 45 4,5 zal. III
  Molekularne aspekty fotosyntezy       15 0,5 zal. IV
  Regulacja procesów komórkowych 30 2 egz. I
  Techniki mikroskopowe 30 3 zal. IV
  Toksykologia biochemiczna 15 0,5 zal. II
  Pracownia specjalizacyjna             360 36 zal. I-III
  Seminarium specjalizacyjne 30 3 zal. II


  Specjalność: Biologia ogólna i eksperymentalna

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Anatomia porówn. bezkręgowców i kręgowców    60 6 kol. I
  Biologia wybranych grup roślin 30 3 zal. IV
     lub
     Biologia wybranych grup zwierząt 30 3 zal. IV
  Elektrofizjologia roślin i zwierząt 15 0,5 zal. I
  Embriologia roślin 75 6,5 egz. II
  Entomologia 60 5,5 egz. II
  Immunologia bezkręgowców 45 4 egz. I
  Metody kultur tkankowych in vitro 45 4,5 zal. III
  Molekularne mechanizmy adaptacji 75 6,5 egz. II
  Techniki mikroskopowe 30 3 zal. IV
  Techniki znakowania cząsteczek biologicznych 45 3,5 zal. IV
  Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin 45 3,5 kol. III
  Pracownia specjalizacyjna 360 36 zal. I-III
  Seminarium specjalizacyjne 30 3 zal. II


  Specjalność: Biologia środowiskowa

  Nazwa Godziny Punkty
  Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Biologia wybranych grup roślin i zwierząt                   60 6 kol. IV
  Biocenozy lądowe 60 3,5 egz. II
  Biogeografia       75 6,5 egz. II
  Botanika praktyczna 45 4 zal. I
  Ekologia drobnoustrojów 60 5 egz. I
  Ekologia roślin 45 4 egz. III
  Geologia dynamiczna i historyczna 30 2,5 egz. I
  Gleboznawstwo 60 5 egz. I
  Hydrobiologia       60 4,5 egz. II
  Paleobiologia 30 1 zal. I
  Podstawy prawa ochrony środowiska 15 0,5 zal. IV
  Techniki mikroskopowe 30 3 zal. III
  Pracownia specjalizacyjna             360 36 zal. I-III
  Seminarium specjalizacyjne 30 3 zal. II


  Specjalność: Mikrobiologia

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Biochemia kliniczna z elementami endokrynologii          60 5 egz. III
  Bioinformatyka 30 3 zal. III
  Mikrobiologia II 90 8 egz. I
  Mikrobiologia lekarska 90 8 egz. II
  Mikrobiologia przemysłowa KP 90 8 egz. I
  Mikrobiologia środowiska 90 8 egz. I
  Mikroskopia elektronowa i konfokalna 15 1,5 zal. IV
  Praktikum z hodowli komórek i tkanek 60 6 zal. III
  Wirusologia KR 75 6,5 egz. III
  Pracownia specjalizacyjna 300 30 zal. I-III
  Seminarium specjalizacyjne 30 3 zal. II


  Dla każdej specjalności:

  Nazwa Godziny Punkty Forma
  zaliczenia
  Semestr
  Pracownia magisterska nienorm. - zal. III-IV
  Seminarium magisterskie                                              60 6 zal. III-IV
  Wykłady fakultatywne 60 2 zal. I-IV


 8. Przedmioty fakultatywne student wybiera niezależnie od specjalności, kierując się własnymi zainteresowaniami. Uruchomienie wykładu fakultatywnego uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimum 20 osób. Wyboru wykładów fakultatywnych należy dokonywać na kartach zgłoszeń, na podstawie aktualizowanej przed rozpoczęciem roku akademickiego listy tych wykładów dostępnej w Dziekanacie. Termin składania kart zgłoszeń na wykłady oferowane w letnim semestrze upływa w dniu 15 grudnia, w zimowym - 30 czerwca.
  Otwarte jako fakultatywne są również wykłady z przedmiotów innych specjalności oraz kierunku biotechnologia. W takim przypadku wykład kończy się zwykłym zaliczeniem, a warunki zaliczenia ustala na początku semestru prowadzący. Za odpłatnością student może uczęszczać na przedmioty, które obejmują również ćwiczenia, a nie są przewidziane programem studiów. Terminy zgłoszeń na te przedmioty są takie, jak na wykłady fakultatywne.

 9. Zajęcia i ich zaliczanie odbywa się w systemie semestralnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w odpowiednim dla niego terminie sesji zaliczeń z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych przewidzianych w tym semestrze planem studiów. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest zaliczenie obu semestrów i uzyskanie liczby punktów nie mniejszej niż 60. Student, który nie uzyska zaliczenia semestru lub odpowiedniej sumy punktów na koniec roku, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze lub zezwolenie na powtarzanie przedmiotu lub semestru, na warunkach określonych uniwersyteckim regulaminem studiów.

 10. Nie później niż w pierwszym tygodniu I semestru student wybiera zakład, w którym w ramach studiowanej specjalności będzie wykonywał pracę magisterską. W wybranym zakładzie studenci w ciągu I i II roku odbywają seminaria: specjalizacyjne i magisterskie oraz pracownię specjalizacyjną. Ilość miejsc w poszczególnych pracowniach jest limitowana. Seminaria i pracownia nie są ujęte w katalogu kursów.

 11. Praca magisterska jest wykonywana w ramach nienormowanej pracowni magisterskiej, na którą student winien przeznaczyć ok. 150 godzin w semestrze. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów.

 12. Dla uzyskania zawodowego tytułu magistra biologii konieczne jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów obligatoryjnych wymaganych dla danej specjalności;
  • uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 120;
  • zaliczenie co najmniej 60 godzin wykładów fakultatywnych;
  • wykonanie pracy magisterskiej;
  • zdanie egzaminu magisterskiego.
  Na końcową ocenę uzyskaną przez studenta składają się: ocena z egzaminu, ocena pracy magisterskiej oraz średnia z ocen uzyskanych przy zaliczaniu przedmiotów obligatoryjnych.

 13. Student kończący studia II stopnia, po spełnieniu ww. warunków otrzymuje dyplom magistra, w którym wymieniony jest kierunek studiów - biologia, z określoną specjalnością, tj. biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, biologia środowiskowa, mikrobiologia.

 14. Absolwent studiów biologicznych II stopnia posiada opartą na naukach przyrodniczych wiedzę ogólnobiologiczną oraz szczegółową wiedzę w zakresie ukończonej specjalności. Uzyskane wykształcenie daje mu znajomość i zrozumienie przyrody, rządzących nią praw oraz zależności między elementami środowiska.
  Umiejętności zdobyte w ramach jednej z czterech specjalności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy naukowo-badawczej w placówkach naukowych i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Absolwent jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.